Back to Top

+420 724 253 266

Pravidla v. 17.0

13. 06. 2017
Jan Přikryl
0

V Downloadu najdete novou verzi pravidel ČŠO. Kompletní změny naleznete v článku. 

Hlavní změny se týkají ligy, kde dochází k navýšení startovného na 2000 Kč za družstvo, ale již se nebude platit licence klubu, pro většinu družstev je to tedy navýšení o 500 Kč, zásadním bodem je fakt, že se celé startovné rozděluje do odměn a tak se zdvojnásobí objem peněz k rozdělení pro nejlepší družstva. Mění se zápis o utkání a je lépe specifikováno jak zápis vést. Zpřesňují se pravidla kontumací. Navyšuje se startovné na MČR a Gamlin Cup, které zohledňuje význam či délku akce a vyplácené odměny. 

Pravidla ZDE.

Změny v pravidlech (vždy celá sekce):

A2.3    Ligový administrátor – řídí ligovou soutěž na republikové úrovni, jmenuje ho představenstvo ČŠO, pokud není ustanoven, jeho pravomoci přebírá představenstvo ČŠO.

E5.4    V turnajích Mistrovství ČR organizátoři stanoví:
- startovné 400,- Kč za hráče, 400,- Kč za pár, 0,- Kč v juniorských a žákovských kategoriích

E12.    Gamlin cup družstev
E12.4    Startovné 1600,- Kč za jedno družstvo.

Ruší se F4.2    Na Mistrovství ČR družstev postupuje obhájce titulu Mistr ligy ČR.
Nové znění F4.2    Mistr ligy ČR získává do následující sezóny pro svoji oblast jedno nominační místo navíc.

F17.7    Kapitáni zajistí plynulé obsazování terčů hráči bez zbytečných prostojů.

F19.    Zápis o utkání
F19.1    Zápis o utkání vedou oba kapitáni. Zápis musí být plně vyplněn. Nedbale vyplněný zápis může být důvodem k disciplinárnímu potrestání.
F19.2    Kapitáni nezávisle na sobě nasadí hráče pro každou část zápasu, poté si zápisy vymění a doplní soupeřovy hráče do svého zápisu. Kapitáni zkontrolují, zda jsou hráči na soupisce družstva na www.stedar.org. V případě pochybností o identitě hráče jsou hráči povinni prokázat svoji totožnost předložením registračního průkazu a dalšího dokladu např. občanského průkazu, řidičského průkazu nebo pasu.
F19.3    V případě neodehrání zápasu se vyplní místo jména hráče na straně družstva, které neodehrání způsobilo, slovo SKREČ a výsledek 1:0 (2:0).
F19.4    Správnost zápisu potvrdí kapitáni svým podpisem. Pokud tomu tak není, zápis nepodepíšou a zdůvodnění uvedou na druhou stranu zápisu a zdůvodnění podepíšou. U kontumace postupují dle článku F29 Kontumace
F19.5    U statistik 180, 140+ a 100+ se zaznamenává počet dosažených hodů s touto hodnotou, u statistiky High Finish se zaznamenává konkrétní bodová hodnota zavřená hráčem na 3 šipky.
F19.6    Statistiky se zaznamenávají pouze v zápasech jednotlivců.
F19.7    Zápis kapitáni uschovají do vyhlášení ligy.
F17.7    Kapitáni zajistí plynulé obsazování terčů hráči bez zbytečných prostojů.

F21.    Řízení ligové soutěže
F21.1    Řízení celé soutěže probíhá prostřednictvím webové aplikace STEDAR na internetové adrese http://www.stedar.org
F21.2    Pro celou ČR je ustaven ligový administrátor. V každé oblasti je ustanoven oblastní administrátor, jenž řídí soutěž v oblasti.
F21.3    Mistrovství ČR družstev pořádá a řídí představenstvo ČŠO ve spolupráci ligovým administrátorem a s oblastními administrátory.

F22.    Odměny ligovému a oblastním administrátorům
F22.1    Ligovému a oblastnímu administrátorům přináleží odměna za výkon funkce.
F22.2    Ligovému administrátorovi se odměna vypočítá podle počtu ligových oblastí (1000 Kč za oblast).
F22.3    Oblastním administrátorům se odměna vypočítá podle počtu jím řízených ligových skupin (1000 Kč za skupinu) a podle počtu družstev (500 Kč za družstvo), která v oblasti přibyla oproti minulé ligové sezóně (i pokud se nepořádala).
F22.4    Počty skupin a družstev se vyhodnotí po dohrání soutěže (započítávají se jen družstva, která soutěž dohrála).
F22.5    Odměna je splatná ve dvou splátkách. První splátka za počet skupin nejpozději do 30. června, druhá splátka za přírůstek družstev nejpozději do 30. září po skončení ligové sezóny.
F29.    Kontumace
F29.1    Vyhlášení kontumačního výsledku celého utkání a ztrátou bodů se trestá družstvo v těchto případech:
a) nenastoupí-li družstvo k zahájení utkání nejpozději v čekací době
b) nastoupí-li v utkání za družstvo hráč, který není na soupisce družstva
c) bylo-li ukončeno vinou družstva předčasně utkání
d) bylo-li utkání odehráno po stanoveném termínu, bez schválení oblastního administrátora, kontumuje se utkání oběma soupeřům
e) nastoupí-li k zápasu hráč, který nemá u sebe registrační průkaz nebo neprokáže-li hráč v případě pochybností svoji totožnost
F29.2    Žádost o kontumaci podává kapitán družstva prostřednictvím Zápisu o utkání, kde zaškrtne příslušné políčko a na druhou stranu zápisu uvede důvody a podepíše se. Na přední straně zápas nepodepisuje. Takto vyplněný zápis neprodleně odešle e-mailem oblastnímu administrátorovi.
F29.3    Oblastní administrátor provede šetření, případně si vyžádá vyjádření ostatních účastníků a rozhodne.
F29.4    Kontumační výsledek utkání vyhlašuje oblastní administrátor, dle jeho pokynů zadá kontumaci do www.stedar.org správce webu. Oznámení kontumace proběhne e-mailem kapitánovi a vyvěšením na internetové stránky ČŠO.
F29.5    Odvolacím orgánem je ligový administrátor. Lhůta na odvolání je 14 dní od odeslání oznámení o kontumaci.  Poplatek za odvolání je 1000 Kč, v případě úspěšného odvolání se vrací.
F29.6    Družstvo, kterému byl kontumován zápas, musí do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí uhradit na účet ČŠO poplatek ve výši 500 Kč. Pokud toto prokazatelným způsobem neudělá, je vyloučeno ze soutěže. Všichni hráči na soupisce družstva jsou potrestáni zákazem činnosti počínaje 11. dnem od oznámení rozhodnutí až do zaplacení dlužné částky, maximálně však na 12 měsíců.
F29.7    3 kontumace v jednom ročníku znamenají vyloučení z ligy.
F29.8    Klub, jehož družstvo bylo vyloučeno z ligové soutěže a nezaplatilo poplatky za kontumace, je povinen při přihlášení stejného nebo vyššího počtu družstev do dalšího ročníku zaplatit nezaplacené poplatky za kontumace a kauci ve výši 3 poplatků za kontumaci. Kauce se vrací po sezóně bez kontumace.

F30.    Poplatky
F30.1    Za jedno družstvo přihlášené do soutěže na všech úrovních: 
Startovné            2000 Kč

F31.    Odměny
F31.1    První tři družstva ve skupině získají trofej.
F31.2    Trofeje zajišťuje administrátor oblasti z vybraného startovného.
F31.3    První družstvo ve skupině obdrží 3000 Kč, druhé družstvo 2000 Kč a třetí 1000 Kč.
F31.4    Zbytek peněz ze startovného plus poplatky za kontumace se rozdělí mezi první tři družstva v oblasti takto: 1. místo 42%, 2. místo 22% a 3. místo 12%, zbylých 24% připadne do odměn na Mistrovství ČR družstev.

F32.    Mistrovství České republiky družstev
F32.1    Účastníci budou rozděleni do skupin po 4 účastnících, kde sehrají utkání každý s každým.
F32.2    Dvě první družstva postoupí do KO pavouka.
F32.3    V každém turnaji Mistrovství ČR družstev vždy organizátoři stanoví:
- startovné 500,- Kč za jedno družstvo
- hraje se 501 DO, čtyřhra 701 DO, kriket
F32.4    Ve skupině se hraje celý standardní ligový zápas, dohrává se, remíza je možná.
F32.5    Do skupin se nasazuje s přihlédnutím k výsledku minulého ročníku (Mistr ČR), a k velikosti oblastí. Další losování maximálně zohlední oblastní příslušnost, aby nedocházelo v základních skupinách k zápasům mezi družstvy jedné oblasti.
F32.6    Kritéria pro postup ze základní skupiny
a) počet dosažených bodů ze vzájemných utkání,
b) rozdíl vyhraných a prohraných zápasů ze vzájemných utkání,
c) rozdíl vyhraných a prohraných legů ze vzájemných utkání,
d) rozdíl vyhraných a prohraných zápasů ze všech utkání,
e) rozdíl vyhraných a prohraných legů ze všech utkání,
f) 701DO hraná jedním hráčem z každého družstva s rozhozem na střed
F32.7    V KO pavouku se hraje standardní ligový zápas s případným prodloužením jako v play-off.
F32.8    Los mincí rozhodne, kdo bude v zápise veden jako Domácí.
F32.9    Na soupisce družstva mohou být jen hráči, kteří byli na soupisce družstva v posledním ligovém kole. 
F32.10    100% startovného je na turnaji Ligového finále družstev rozděleno na prémie pro družstva. 
F32.11    Organizátor soutěže 15 minut po skončení finálového zápasu předá finanční prémie družstvům. Prémie, které nebudou vyzvednuty, propadají ve prospěch pořadatele. Prémie mohou být vydány jiné osobě na základě plné moci.  Prémie musí být rozděleny takto: 1. místo 45%, 2. místo 25%, 3. místo 2x 15%.

H19.    Licenční poplatky
    licence klubu            500,- Kč na ligovou sezónu (pokud klub přihlásí a zaplatí za minimálně jedno družstvo v Ligové soutěži ČŠO, licenční poplatek se promíjí)