Back to Top

+420 724 253 266

Stanovy ČŠO

02. 11. 2004
Admin
0

Stanovy ČŠO platné do 17. 12. 2005.


Stanovy České šipkové organizace


Stanovy České šipkové organizace


1. Název a sídlo

1.1. Dne 17. listopadu 1991 byla v Bratislavě založena organizace pod názvem ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE (dále jen ČŠO).

1.2. ČŠO působí po celém území České republiky a jejím sídlem je Praha.


2. Cíle

2.1. Sdružovat příznivce hry v šipky a organizovat jejich akce.

2.2. Propagovat hru v šipky a podporovat jejich rozvoj.

2.3. Spolupracovat s národními a mezinárodními organizacemi přízniců hry v šipky.


3. Členství

3.1. Členem ČŠO se může stát jakákoliv osoba, která má zájem o hru v šipky, řádně vyplní přihlášku a zaplatí stanovený členský příspěvek.

3.2. Člen ČŠO může být vyloučen, pokud se dopustí závažné trestné činnosti, úmyslně poškodí dobré jméno ČŠO, nebo neplatí stanovené členské příspěvky.


4. Práva člena

4.1. Účastnit se všech akcí ČŠO a být informován o činnosti ČŠO.

4.2. Prostřednictvím valné hromady členů rozhodovat o všech důležitých záležitostech činnosti ČŠO, volit být volen do představenstva ČŠO.


5. Povinnosti člena

5.1. Přispívat k naplňování cílů ČŠO.

5.2. Platit stanovené členské příspěvky.


6. Organizační struktura

6.1. Vrcholným orgánem ČŠO je valná hromada členů.

6.2. Valná hromada členů se schází zpravidla jednou ročně a rozhoduje o důležitých záležitostech ČŠO.

6.3. Při hlasování valné hromady členů rozhoduje nadpoloviční většina přítomných hlasů.

6.4. Statutárním zástupcem ČŠO je představenstvo.

6.5. Představenstvo je voleno valnou hromadou členů zpravidla na jeden rok a po tuto dobu zabezpečuje činnost ČŠO a jedná jejím jménem.

6.6. V čele představenstva stojí předseda ČŠO.

6.7. Předseda je volen valnou hromadou členů zpravidla na jeden rok a po tuto dobu řídí činnost představenstva, vystupuje a zavazuje se jménem ČŠO, případně zmocňuje své zástupce.

6.8. Představenstvo a předsedu ČŠO může odvolat pouze valná hromada členů.


7. Hospodaření

7.1. Za řádné hospodaření a majetek ČŠO odpovídá představenstvo a předseda.

7.2. Předpokládané zdroje příjmů jsou :

- členské příspěvky

- zisk z akcí, reklama

- dotace

7.3. Kontrolu hospodaření ČŠO provádí kontrolní komise volená valnou hromadou členů.


8. Zánik

8.1 O případném zániku ČŠO a následném majetko-právním vypořádání rozhoduje pouze valná hromada členů.


9. Závěrečná ustanovení

9.1. Změnu těchto stanov schvaluje pouze valná hromada členů.